Tám chục tuổi đời, người vẫn trẻ

Tám chục tuổi đời, người vẫn trẻ
Ngàn năm gia tộc, phúc vô biên Tám chục tuổi đời, người vẫn trẻ
Ngàn năm gia tộc, phúc vô biên