Mai trúc bình an tình xuân thắm

Mai trúc bình an tình xuân thắm
Xuân huyên tươi tốt tuổi thọ cao Mai trúc bình an tình xuân thắm
Xuân huyên tươi tốt tuổi thọ cao