Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh

Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh
Xuân huyên tươi tốt hưởng thọ cao Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh
Xuân huyên tươi tốt hưởng thọ cao