Nhà bắc hoa huyên tươi vẻ gấm

Nhà bắc hoa huyên tươi vẻ gấm
Trước thềm cây quế tỏa hương trời Nhà bắc hoa huyên tươi vẻ gấm
Trước thềm cây quế tỏa hương trời