Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ

Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ
Tên nêu bảng sĩ thử tài năng Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ
Tên nêu bảng sĩ thử tài năng