Tuổi tròn hoa giáp thơm danh tiếng

Tuổi tròn hoa giáp thơm danh tiếng
Sân mọc chi lan rạng cửa nhà Tuổi tròn hoa giáp thơm danh tiếng
Sân mọc chi lan rạng cửa nhà