Thọ như tùng bách ngàn năm biếc

Thọ như tùng bách ngàn năm biếc
Đức tựa chi lan một đời trong Thọ như tùng bách ngàn năm biếc
Đức tựa chi lan một đời trong