Người bước chặng dài lòng tươi trẻ

Người bước chặng dài lòng tươi trẻ
Chí nhìn đỉnh chót cảnh thanh xuân Người bước chặng dài lòng tươi trẻ
Chí nhìn đỉnh chót cảnh thanh xuân