Tứ đức vẹn toàn lên chín chục

Tứ đức vẹn toàn lên chín chục
Tam đa đầy đủ chúc ngàn năm Tứ đức vẹn toàn lên chín chục
Tam đa đầy đủ chúc ngàn năm